கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Saturday, October 11, 2008

"பெய்த்" என்பவர் யார்?

நாய் நன்றிவுள்ள பிராணி என்பர் நம்மவர்,
நாய்க்கு தெரியுமா நல்லது கெட்டது என்பதும் நம்மவரே"
சரி விடையத்துக்கு வருவோம்
இவருடைய பெயர் "பெய்த்"

This dog was born on Christmas Eve in 2002. He was born with 3 legs - 2 healthy hind legs and 1 abnormal front leg which need to be amputated. He of course could not walk when he was born. Even his mother did not want him

2 His first owner also did not think that he could survive. Therefore, he was thinking of putting him to sleep. At this time, his present owner Jude Stringfellow met him and wanted to take care of him. She was determined to teach and train this dog to walk by himself. Therefore she named him 'Faith.'


In the beginning, she put Faith on a surf board to let him feel the movements of the water. Later she used peanut butter on a spoon as a lure and to reward him for standing up and jumping around. Even the other dogs at home helped to encourage him to walk. Amazingly, after only 6 months, like a miracle, Faith learned to balance on his 2 hind legs and jumped to move forward. After further training in the snow, he can now walk like a human being.


Faith loves to walk around now. No matter where he goes, he just attracts all the people around him. He is now becoming famous on the international scene. He has appeared in various newspapers and TV shows. There is even one book entitled 'With a little faith’ being published about him. He was even considered to appear in one of Harry Potter movies.

His present owner Jude String fellow has given up her teaching job and plans to take him around the world to preach, that 'even without a perfect body, one can have a perfect soul.'
In life there are always undesirable things. Perhaps one will feel better if one changes the point of view from another direction.

I hope this message will bring fresh new ways of thinking to everyone and that everyone can appreciate and be thankful for each beautiful day that follows.

Life is the continual demonstration of the Strength of Life!!
Post a Comment
.