கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Wednesday, October 8, 2008

Japanese Prime Minister's English skills

This is a true story from the Japanese Embassy in US!!!

A few years ago, Japanese Prime Minister Mori was given some basic English conversation training before he visits Washington and meets President Bill Clinton...

The instructor told Mori, the Japanese Premier, when you shake hand with President Clinton, please say 'how are you'
Then Mr. Clinton should say, 'I am fine, and you?'
Now, you should say 'me too'. Afterwards we, translators, will do the work for you.'

It looks quite simple, but the truth is...

When Mori met Clinton , he mistakenly said
'Who are you?' (instead of 'How are you'?'. )

Mr. Clinton was a bit shocked but still managed to react with humor:
'Well, I'm Hillary's husband, ha-ha...'

Then Mori replied
'me too, ha-ha.. .'.

Then there was a long silence in the meeting room. _,___
Post a Comment
.