கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Sunday, October 5, 2008

Sri Bhagavan to Youths

Subject: {Oneness Era} Message from Sri Bhagavan to Youths
On 20 Sept 08 I had the personal darshan with Sri Bhagavan.
Question:- Bhagavan what is your message for the Youths ?
Sri Bhagavan's Answer: I want them to become successful; to become prosperous and wealthy. If they become prosperous; poverty can be wiped off. I want them to be worldly wise successful in the world, not go after Mukthi right now. First let them be successful then Mukthi. You must encourage them to make money and be focused on that. Lets make this country wealthy.
Post a Comment
.