கலை - இராகலை   »   எனது வலைப்பூவிற்க்கு வருகை தந்தமைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் - மலையகம் - மலையக நாட்டார் பாடல்கள்
தேடிச் சோறு நிதம் தின்று - பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப் பருவம் எய்தி கொடுங் கூற்றுக்கிரையெனப் பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ?" ‍‍‍
-பாரதி

Monday, October 6, 2008

Vidya Mala - A movement for Intelligence


Mr.M.Nirosh...
Mr.M.Niroshan-Mr.M.Nirosh...
Mr.M.Niroshan-
na


Mr.M.Niroshanna has invited you to the event 'Vidya Mala - A movement for Intelligence' on Amma Bhagavan Worldwide Youth!

Vidya Mala - A movement for Intelligence

Vidya Mala - A movement for Intelligence Time: October 14, 2008 at 8am
Location: Kathiresan Hall
Organized By: FRIENDS Oneness Movement, SriLanka

Event Description:
Vidya mala is a 21 day ritual that brings about excellence in studies and skills. During the day ritual the students are completely guided by Divine Intelligence to overcome their inner obstacles and walk their way to success.It is a ritual based on ancient technology and latest findings of Science. Following rules and regulations with sincerity would lead you one step closer to the fulfillment of your life dreams.

We are happy to inform you that we have organized a Vidiya Mala programme in Sri Lanka to help the students in achieving their excellence & to climb the ladder of success. It has been organized to held on 14th of October - Tuesday(Full moon poya day) at the Kathiresan hall Colombo 04 @ 8.30 am.

We wormely welcome all the students who are above the age of 12, especially students who are sitting for their G.C.E (O/L) exams this December, to come and take Vidya Mala and get the benefits of it & score best results in your exams with the grace & blessings of the Divine. Please be kind enough to register your names at your relevant Satsangs on coming Saturday evening; or else you may register at the entrance before 8.00 am.

For further clarifications please contact: 2734895, 2361821, 2605562, 2554909, 2365415, 0777150512, 0717341194.

Please pass this message to your FRIENDS, those who wish to excel in their Academics!

"Life without a VISION , is a journey without a Destination " - Sri Bhagavan

Best of Grace!
FRIENDS
Oneness Movement, SriLanka

www.onenesslk.org
Mr.M.Niroshanna has invited you to the event 'Vidya Mala - A movement for Intelligence' on Amma Bhagavan Worldwide Youth!

Vidya Mala - A movement for Intelligence

Vidya Mala - A movement for Intelligence Time: October 14, 2008 at 8am
Location: Kathiresan Hall
Organized By: FRIENDS Oneness Movement, SriLanka

Event Description:
Vidya mala is a 21 day ritual that brings about excellence in studies and skills. During the day ritual the students are completely guided by Divine Intelligence to overcome their inner obstacles and walk their way to success.It is a ritual based on ancient technology and latest findings of Science. Following rules and regulations with sincerity would lead you one step closer to the fulfillment of your life dreams.

We are happy to inform you that we have organized a Vidiya Mala programme in Sri Lanka to help the students in achieving their excellence & to climb the ladder of success. It has been organized to held on 14th of October - Tuesday(Full moon poya day) at the Kathiresan hall Colombo 04 @ 8.30 am.

We wormely welcome all the students who are above the age of 12, especially students who are sitting for their G.C.E (O/L) exams this December, to come and take Vidya Mala and get the benefits of it & score best results in your exams with the grace & blessings of the Divine. Please be kind enough to register your names at your relevant Satsangs on coming Saturday evening; or else you may register at the entrance before 8.00 am.

For further clarifications please contact: 2734895, 2361821, 2605562, 2554909, 2365415, 0777150512, 0717341194.

Please pass this message to your FRIENDS, those who wish to excel in their Academics!

"Life without a VISION , is a journey without a Destination " - Sri Bhagavan

Best of Grace!
FRIENDS
Oneness Movement, SriLanka

www.onenesslk.org
Post a Comment
.